Search
Close this search box.

APOSTRANS AT - Transfer Switch from 125 A up to 1600 A

APOTRANS پیلر ، منبع قدرتی را برای حفاظت از بارهای بحرانی تا هر زمان که منبع تغذیه مورد نظر کمبود داشته باشد، به طور اتوماتیک و شفاف جایگزین می کند. این تغییر، که طی چند میلی ثانیه اتفاق می افتد، اطمینان می دهد که بار همیشه توسط منبع تغذیه مطلوب تامین گردد. با استفاده از APOTRANS در طراحی های زیرساخت سیستمهای قدرتی، قابلیت اعتماد در عملکرد مصرف کنندگان حساس افزایش می یابد. APOTRANS قدرت بهینه ای را به منظور ایمنی بار در بهره برداری های ممتد فراهم می کند. هر بار که منبع تغذیه اول با مشکلی مواجه می شود یا ولتاژ آن از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد، APOTRANS به طور هوشمندانه بار به یک منبع جایگزین دیگر منتقل می کند. APOTRANS پس از ایجاد پایداری، به صورت خودکار یا به صورت دستی ، بار را به منبعی با اولویت بیشتر که توسط اپراتور مشخص شده است باز می گرداند.